Sledujte nás

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VÝBORU SPOLKU

 

27.6.2017

Venture Club, z. s.

IČO: 05461201, se sídlem Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

(dále jen jako „Spolek“)

Předseda výboru MUDr. Petr Šedivý tímto v souladu se stanovami Spolku svolává výbor Spolku, který se bude konat dne 27.6.2017 od 17:00 hod. v paláci Konvikt, na adrese Bartolomějská 11, Praha 1, 110 00.

Výbor Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti výboru;
  2. Seznámení s rozpočtem, účetní závěrkou a výroční zprávou spolku;
  3. Seznámení s aktuálním stavem členské základny k datu konání výboru, přijmutí nových členů spolku;
  4. Stanovení poplatků pro další období za jednorázové vstupy na akce, členské a jiné příspěvky;
  5. Seznámení s zápisy z výborů a hlasování mimo zasedání (per rollam) za uplynulé období;
  6. Různé;
  7. Usnesení výboru k projednaným bodům;
  8. Závěr.

Výbor se svolává minimálně 3 dny předem, obvykle emailem. Výbor je usnášeníschopný při přítomnosti minimálně dvou členů výboru a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. (Část VII, bod 9. a 10. stanov Spolku.) 

V Praze, dne 19.6.2017

MUDr. Petr Šedivý

Předseda výboru Spolku

palác Konvikt, Bartolomějská 11, Praha 1

nahrávám mapu....

Rezervace

Máte u nás účet? Přihlaste se nebo pro více výhod zaregistrujte.

Tato událost je již plně obsazena.

Vaše údaje zpracováváme podle zásad o ochraně osobních údajů.